До уваги представників деревообробних підприємств. Аукціонні торги ресурсів ІІ кварталу 2018 року відбудуться 15 березня 2018 року на електронному майданчику ТБ "Тернопільська агропромислова біржа". Про час проведення буде поінформовано додатково.

Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції

 

           КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А
від 20 жовтня 2011 р. N 1094
Київ
Про затвердження Порядку підготовки
та оприлюднення звіту про результати проведення
заходів щодо запобігання і протидії корупції
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

Відповідно до статті 19 Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок підготовки та оприлюднення звіту про
результати проведення заходів щодо запобігання і протидії
корупції, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1336 ( 1336-2009-п ) "Про
затвердження Порядку інформування громадськості про результати
роботи у сфері протидії корупції" (Офіційний вісник України,
2009 р., N 95, ст. 3283) та від 8 грудня 2009 р. N 1419
( 1419-2009-п ) "Питання інформування про результати роботи у
сфері запобігання та протидії корупції" (Офіційний вісник України,
2010 р., N 1, ст. 12).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 36

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. N 1094
ПОРЯДОК
підготовки та оприлюднення звіту
про результати проведення заходів
щодо запобігання і протидії корупції

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та
оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо
запобігання та протидії корупції спеціально уповноваженим органом
з питань антикорупційної політики (далі - спеціально уповноважений
орган).
2. Оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо
запобігання та протидії корупції здійснюється з метою забезпечення
реалізації права громадян на одержання інформації у зазначеній
сфері, забезпечення відкритості, доступності та достовірності
такої інформації.
3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
держадміністрації у межах своїх повноважень подають щороку не
пізніше 15 лютого спеціально уповноваженому органу інформацію про:
1) результати проведення заходів щодо запобігання та протидії
корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва,
зокрема про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб,
які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій
держави (додаток 1);
2) результати соціологічних досліджень, що проводяться
державними та недержавними науково-дослідними установами, у сфері
запобігання та протидії корупції;
3) стан реалізації визначеної Президентом України
антикорупційної стратегії;
4) результати антикорупційної експертизи проектів
нормативно-правових актів.
4. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції
(спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю
МВС, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ) у
межах своїх повноважень подають спеціально уповноваженому органу
щороку не пізніше 15 лютого, крім інформації, передбаченої пунктом
3 цього Порядку, інформацію: { Абзац перший пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 706 ( 706-2013-п ) від
04.09.2013 }
1) про кількість осіб, яким повідомлено про підозру у
вчиненні злочинів у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, та/або
злочинів, пов'язаних із зловживанням своїм службовим становищем;
про кількість осіб, щодо яких набрали законної сили обвинувальні
вироки суду за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг,
та/або пов'язаних із зловживанням своїм службовим становищем; про
кількість осіб, щодо яких складено протоколи про вчинення
адміністративних корупційних правопорушень та на яких накладено
адміністративне стягнення за корупційне правопорушення; про розмір
завданих корупційними правопорушеннями збитків, стан та обсяги їх
відшкодування фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення
корупційного правопорушення (додаток 2); { Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }
2) про кількість осіб окремо за категоріями, зазначеними у
частині першій статті 4 Закону України "Про засади запобігання і
протидії корупції" ( 3206-17 ), і за видами відповідальності:
за адміністративні корупційні правопорушення (додаток 3);
за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг
(додаток 4);
за вчинення злочинів, пов'язаних із зловживанням своїм
службовим становищем (додаток 5).
5. Спеціально уповноважений орган готує звіт про результати
проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції з
урахуванням інформації, що надійшла від міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих держадміністрацій та
спеціально-уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції
(спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю
МВС, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ).
Спеціально уповноважений орган оприлюднює зазначений звіт
щороку не пізніше 15 квітня у друкованих засобах масової
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, на Урядовому
порталі та на власному веб-сайті. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706
( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

         Додаток 1
         до постанови Кабінету Міністрів України
         від 20 жовтня 2011 р. № 1094 

 ІНФОРМАЦІЯ 

       про результати проведення спеціальної 
перевірки щодо осіб, які претендують
на зайняття посад, пов'язаних
з виконанням функцій держави
________________________________
(найменування державного органу)
за __________ рік

------------------------------------------------------------------------------ | Загальна | Кількість осіб, які претендують на зайняття посад, | |кількість | пов'язаних з виконанням функцій держави, | |осіб, які | що не пройшли спеціальну перевірку | | претен- |-----------------------------------------------------------------| | дують |у зв'язку |у зв'язку | у зв'язку |у зв'язку|у зв'язку |у зв'язку | |на зайнят-|із притяг-|з виявлен-|з виявлен- |з перебу-|з виявлен-|з виявлен-| |тя посад, | ненням |ням факту |ням недос- | ванням |ням недос-|ням інших | |пов'язаних| особи до |про те, що| товірних | особи на| товірних |порушень, | |з виконан-| кримі- |особа під-|відомостей,| диспан- |даних про | перед- | |ням функ- | нальної |дана, під-|зазначених | серному | освіту, | бачених | |цій держа-| відпові- | давалася |у деклара- | психіат-|наявність | законо- | |ви, що ус-|дальності,|раніше ад-| ції про | ричному |наукового | давством | | пішно | в тому | мініст- |майно, до- | та/або | ступеня, | | | пройшли | числі за |ративним |ходи, вит- | нарколо-| вченого | | |спеціальну|корупційні|стягненням|рати і зо- | гічному | звання, | | |перевірку | правопо- |за коруп- |бов'язання | обліку | підви- | | | | рушення, |ційні пра-|фінансового| | щення | | | |наявності |вопорушен-| характеру | | квалі- | | | |судимості | ня | | | фікації | | ------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. N 1094
ІНФОРМАЦІЯ
про результати роботи у сфері протидії корупції
_______________________________________
(найменування спеціально уповноваженого
_______________________________________
суб'єкта у сфері протидії корупції )
за __________ рік

------------------------------------------------------------------------------------ | Кількість | Кількість | Кількість | Кількість |Кількість |Кількість |Відомості | |осіб, яким |осіб, щодо |осіб, яким | осіб, щодо |осіб, щодо| осіб, на |про розмір| |повідомлено|яких набрали|повідомлено|яких набрали|яких скла-|яких нак- | завданих | |про підозру| законної |про підозру| законної |дено про- |ладено ад-|внаслідок | |у вчиненні | сили |у вчиненні | сили |токоли про| мініст- | вчинення | |злочинів у |обвинувальні|злочинів, |обвинувальні| вчинення | ративне | коруп- | |сфері |вироки суду |пов'язаних |вироки суду | адмініс- |стягнення | ційних | |службової |за вчинення |із зловжи- |за вчинення |тративних |за коруп- | право- | |діяльності | злочинів у |ванням | злочинів, |корупцій- |ційне пра-| порушень | |та профе- | сфері |своїм | пов'язаних |них право-|вопорушен-| збитків, | |сійної | службової |службовим | із | порушень | ня | стан та | |діяльності,| діяльності |становищем |зловживанням| | |обсяги їх | |пов'язаної | та | | своїм | | | відшко- | |з наданням |професійної | | службовим | | | дування | |публічних |діяльності, | | становищем | | | фізичним | |послуг | пов'язаної | | | | |та юридич-| | | з наданням | | | | |ним особам| | | публічних | | | | |внаслідок | | | послуг | | | | | вчинення | | | | | | | |корупцій- | | | | | | | | ного | | | | | | | | правопо- | | | | | | | | рушення | ------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706
( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. N 1094
ІНФОРМАЦІЯ
про кількість осіб, притягнутих
до адміністративної відповідальності,
за категоріями, зазначеними у частині
першій статті 4 Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції",
які вчинені за _________ рік

------------------------------------------------------------------------------------- | Суб'єкти | Статті Кодексу України про адміністративні правопорушення | |відповідальності |-----------------------------------------------------------------| | за корупційні | 172-4 | 172-5 | 172-6 |172-7|172-8|172-9| | правопорушення |---------------+---------------+---------------+-----+-----+-----| | |частина|частина|частина|частина|частина|частина| | | | | | перша | друга | перша | друга | перша | друга | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| |Суб'єкти | | | | | | | | | | |відповідальності,| | | | | | | | | | |визначені | | | | | | | | | | |зазначеним | | | | | | | | | | |Законом: | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| |у пункті 1 | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | |статті 4: | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "а" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "б" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "в" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "г" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "ґ" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "д" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "е" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "є" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "ж" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| |у пункті 2 | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | |статті 4: | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "а" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "б" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "в" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "г" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| |у пункті 3 | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | |статті 4 | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| |у пункті 4 | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | |статті 4 | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| |у пункті 5 | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | |статті 4 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706
( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. N 1094
ІНФОРМАЦІЯ
про кількість осіб, притягнутих
до кримінальної відповідальності
за вчинення злочинів у сфері службової
діяльності та професійної діяльності,
пов'язаної з наданням публічних послуг,
за категоріями, зазначеними у частині
першій статті 4 Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції",
які вчинені за _________ рік

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Суб'єкти | Статті Кримінального кодексу України | |відповідальності |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | за корупційні | 364 | 364-1 | 365 | 365-1 | 365-2 | 366 | 367 | 368 | 368-2 | 368-3 | 368-4 | 369 | 369-2 | 370 |424 | | правопорушення |--------------+---------+--------------+---------+--------------+---------+---------+-------------------+--------------+--------------+-------------------+------------------------+--------------+---------+----| | |час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|част|час-|час-|час-|час-|час-|час-| | |тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|п'я-|тина|тина|тина|тина|тина|тина| | |пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|пер-|дру-|пер-|дру-|тре-|чет-|пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|тре-|чет-|пер-|дру-|тре-|чет-| та |пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|пер-| | | ша | га | тя | ша | га | ша | га | тя | ша | га | ша | га | тя | ша | га | ша | га | ша | га | тя |вер-| ша | га | тя | ша | га | тя | ша | га | тя |вер-| ша | га | тя |вер-| | ша | га | тя | ша | га | ша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | та | | | | | | | | | | та | | | | та | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Суб'єкти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |відповідальності,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |визначені | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |зазначеним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Законом: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |у пункті 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |статті 4: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "а" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "б" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "в" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "г" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "ґ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "д" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "е" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "є" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "ж" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |у пункті 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |статті 4: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "а" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "б" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "в" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "г" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |у пункті 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |статті 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |у пункті 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |статті 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |у пункті 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |статті 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706
( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. N 1094
ІНФОРМАЦІЯ
про кількість осіб, притягнутих
до кримінальної відповідальності
за вчинення злочинів, пов'язаних
із зловживанням службовим становищем,
за категоріями, зазначеними
у частині першій статті 4 Закону України
"Про засади запобігання і протидії корупції",
які вчинені за _________ рік

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Суб'єкти | Статті Кримінального кодексу України | |відповідальності |---------------------------------------------------------------------------------------| | за корупційні |частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина| | правопорушення | друга | друга | друга | друга | друга | друга | перша | друга | перша | друга | третя | | |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті | | | 191 | 262 | 308 | 312 | 313 | 320 | 357 | 410 | 423 | 423 | 423 | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Суб'єкти | | | | | | | | | | | | |відповідальності,| | | | | | | | | | | | |визначені | | | | | | | | | | | | |зазначеним | | | | | | | | | | | | |Законом: | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |у пункті 1 | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | |статті 4: | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "а" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "б" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "в" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "г" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "ґ" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "д" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "е" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "є" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "ж" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |у пункті 2 | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | |статті 4: | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "а" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "б" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "в" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "г" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |у пункті 3 | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | |статті 4 | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |в пункті 4 | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | |статті 4 | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |в пункті 5 | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | |статті 4 | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }
Останні новини

international year of forests 2011